Εισαγωγή

To PetLocator.gr (εφεξής και χάριν συντομίας η «ιστοσελίδα») παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του πληθώρα υπηρεσιών οι οποίες συνίστανται κυρίως στη παροχή πληροφοριών, στη δυνατότητα χρήσης εργαλείων επικοινωνίας καθώς και υπηρεσιών αναζήτησης με βάση τους ψηφιακούς χάρτες της Google. Το σύνολο των υπηρεσιών καθώς και όλες οι νέες υπηρεσίες που θα ενταχθούν στο μέλλον στην ιστοσελίδα υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης της ιστοσελίδας αποδέχεται πλήρως οτι το σύνολο των πληροφοριών παρέχεται «ως έχει» και η ιστοσελίδα ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την κακή απόδοση,τη διαγραφή, αδυναμία καταχώρησης δεδομένων και την οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκληθεί απο τη χρήση της ιστοσελίδας.

Όροι εγγραφής

Ο χρήστης που επιθυμεί να εγγραφεί στην ιστοσελίδα μας θα πρέπει:

 • να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά στοιχεία, όπως αυτά απαιτούνται απο την ιστοσελίδα για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών που παρέχει.
 • να ενημερώνει επιμελώς την ιστοσελίδα για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων.

Λειτουργία υπηρεσιών

Όλες οι νέες καταχωρήσεις πρέπει πρώτα να εγκριθούν απο τον διαχειριστή της ιστοσελίδας προς αποφυγή κακόβουλων καταχωρήσεων.

Η ιστοσελίδα διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα , και ο χρήστης/επισκέπτης το αποδέχεται, να διακόψει μόνιμα ή προσωρινά τη λειτουργία της ιστοσελίδας με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/επισκέπτες.

Αποκλεισμός Ευθύνης για παρεχόμενες πληροφορίες

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα δε πρόερχονται καθ’οποιονδήποτε τρόπο απο την ιστοσελίδα, αντιθέτως δημοσιεύονται και αναρτώνται με πρωτοβουλία και αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη. Η ιστοσελίδα αναλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τη συλλογή και την γραμματική επεξεργασία του περιεχομένου. Κατόπιν τούτων ο κάθε χρήστης χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες/πληροφορίες της ιστοσελίδας αποκλειστικά και μόνον με δική του ευθύνη και πρωτοβουλία.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, ήτοι ενδεικτικώς και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων, των κειμένων, αγγελιών, φωτογραφιών, σχεδίων, προγραμμάτων, πάσης φύσεως αρχείων, σημάτων/λογοτύπων, μορφής (lay – out) της ιστοσελίδας, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην ιστοσελίδα, διατίθενται δε στους χρήστες/επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική χρήση. Η ιστοσελίδα πάντοτε στα πλαίσια της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στην ιστοσελίδα να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία ή πληρότητα τους.

Περαιτέρω απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ιστοσελίδας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ιστοσελίδας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει πάσα προκληθείσα εις αυτήν θετική και αποθετική ζημία σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η ιστοσελίδα έχει την δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε από την ίδια είτε από τρίτους) του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα.

Χρήση φωτογραφιών σε αγγελίες/αναγγελίες: Ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι οι φωτογραφίες που καταχωρεί στην ιστοσελίδα αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία και σε καμμιά περίπτωση δεν θίγουν ή/και είναι απαλλαγμένες απο οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου. Η ιστοσελίδα ουδεμία ευθύνη έχει αναφορικά με το περιεχόμενο των ανωτέρω φωτογραφιών καθώς επίσης και για οιοδήποτε τυχόν ζήτημα ανακύψει με τις εν λόγω φωτογραφίες.

Περαιτέρω ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξόδων, δικαστικών ή άλλων) που τυχόν θα υποστεί η ιστοσελίδα από αξιώσεις οιουδήποτε τρίτου, που συνδέονται καθ” οιονδήποτε τρόπο με την καταχώρηση και προβολή των ανωτέρω φωτογραφιών.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η ιστοσελίδα καλύπτει το σύνολο των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων καθώς επίσης και τις προϋποθέσεις συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/μελών της. Σε καμία περίπτωση με την παρούσα δεν καλύπτεται η σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών/μελών από την  ιστοσελίδα και οιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο/ιδιοκτησία της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα συλλέγει προσωπικά δεδομένα:

 • Όταν ο επισκέπτης χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του
 • Όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του
 • Κάθε χρήστης υποχρεούται να δηλώνει τα αληθινά και πλήρη στοιχεία του καθώς και να ενημερώνει την ιστοσελίδα για κάθε αλλαγή παρέχοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες που απαιτούνται ώστε τα στοιχεία αυτά να είναι πλήρη, αληθινά και ενημερωμένα.

Ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί όπως η ιστοσελίδα, υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.3471/1996 και σήμερα ισχύει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση αυτής (της ιστοσελίδας) από την επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα με σκοπό :

 • την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει η ιστοσελίδα στους χρήστες του,
 • την εν γένει ενημέρωση του χρήστη,
 • την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων του χρήστη αναφορικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω της ιστοσελίδας,
 • την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα κ.λπ. (ενδεικτικά αναφέρονται αποστολή marketing news letters,αγγελιών κ.λπ.),
 • την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας,
 • κάθε συναφή με τα ανωτέρω ενέργεια.

Cookies

H Ιστοσελίδα δύναται – και ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος το αποδέχεται – να μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση από τον επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή του εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη κατά την πλοήγησή του στην ιστοσελίδα. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία του επισκέπτη/χρήστη, όπως όνομα (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό, κατά την επίσκεψή του στην ιστοσελίδα ξανά, να μην είναι αναγκαία η υποβολή των ανωτέρω δεδομένων για την είσοδο και πλοήγηση αυτού (του χρήστη) στην ιστοσελίδα.